PRAWO UPAŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • Przyczyny problemów płynności finansowej w firmach

 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

 • Sposoby poprawy płynności finansowej

 • Upadłości firm w Polsce

  1. Postępowanie Upadłościowe

   1. Zasady i cele postępowania upadłościowego

   2. Ustawowe przesłanki ogłoszenia upadłości

   3. Skutki ogłoszenia upadłości wobec dłużnika oraz jego wierzycieli

   4. Kto nie może złożyć wniosku o upadłość i dlaczego jest ważna ta wiedza

   5. Rodzaje postępowań upadłościowych , przyczyny wyboru opcji postępowania

   6. Konsekwencje zastosowania określonej opcji upadłości;

   7. Ograniczenia prawne dłużnika przed ogłoszeniem jego upadłości

   8. Ochrona wierzyciela na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika

   9. Pojęcie umów przewłaszczenia tytułem zabezpieczenia wierzytelności i warunki ich skuteczności;

   10. Skuteczność umów w obrocie gospodarczych w wypadku ogłoszenia upadłości dłużnika;

   11. Umowne zastrzeżenia na wypadek ogłoszenia upadłości;

   12. Zastaw rejestrowy i hipoteka w prawie upadłościowym;

   13. Bezskuteczność działań dłużnika dokonywanych na szkodę wierzycieli;

   14. Wniosek o ogłoszenie upadłości ( wymogi formalne wniosku i   skutki ich niedopełnienia );

   15. Organy postępowania upadłościowego

   16. Skutki ogłoszenia upadłości względem dłużnika oraz warunki skuteczności dokonywanych prze niego czynności prawnych

   17. Ograniczanie wysokości wynagrodzeń za pracę upadłych

   18. Pojęcie masy upadłości.

   19. Sposób ustalania majątku masy upadłości;

   20. Zakres mienia wchodzącego w skład masy upadłości oraz składniki majątkowe do niej nie wchodzące,

   21. Zagadnienie małżeńskiego majątku wspólnego w wypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków;

  2. Postępowanie Naprawcze

   1. Zasady postępowania naprawczego

   2. Uczestnicy postępowania naprawczego

   3. Etapy postępowania naprawczego

   4. Porównanie postępowania naprawczego z postępowaniem upadłościowym